بایگانی برچسب: جدیدترین مقاله علمی

Solving the single crane scheduling problem at rail transshipment yards

flowshop

حل مسئله برنامه ریزی تک جرثقیل در جاده های حمل و نقل ریلی   We consider crane scheduling at rail transshipment yards, in which gantry cranes move containers between trains, trucks and a storage area. The single-crane scheduling problem arises at crane transshipment terminals and as a subproblem of the …

ادامه مطلب