بایگانی برچسب: دانلود جدیدترین مقالات مهندسی کامپیوتر

An integer optimality condition for column generation on zero–one linear programs

integer

یک شرایط بهینه مطلق برای تولید ستون در برنامه های خطی صفر Column generation is a linear programming method that, when combined with appropriate integer programming techniques, has been successfully used for solving huge integer programs. The method alternates between a restricted master problem and a column generation subproblem. The …

ادامه مطلب