بایگانی برچسب: دکتری وزرات بهداشت

معافیت رتبه های اول تا سوم آزمون دکتری تخصصی داروسازی از انجام طرح

کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب کرد: رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی دکتری تخصصی داروسازی از انجام خدمات طرح معاف هستند. به نقل از شورای آموزش داروسازی و تخصصی، پیرو کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی …

ادامه مطلب