بایگانی برچسب: ظرفیت از سال 1400

اختصاص ظرفیت پذیرش دکتری بر اساس الگوی جدید تخصیص ظرفیت از سال 1400

تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس تعداد و مرتبه اعضای هیئت علمی، سرانه فضای آموزشی و پیوست خدمات رفاهی تعیین خواهد شد. علی آهون منش اشاره به بخشنامه «الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» که برای سال جاری از سوی معاونت آموزشی …

ادامه مطلب