بایگانی برچسب: مهندسی کامپیوتر

Minimum projection uniformity for computer experiment with quantitative factors

projection

حداقل یکنواختی طرح ریزی برای آزمایش کامپیوتری با عوامل کمی Computer experiments involving quantitative factors at high levels are becoming more and more important in the study of complex experiments arising in the area of science and engineering. Uniform designs are found to be widely applicable in computer experiments in …

ادامه مطلب

On linear programming relaxations for solving polynomial programming problems

linear

تسهیلات برنامه ریزی خطی برای حل مشکلات برنامه نویسی چند جمله ای This paper studies linear programming (LP) relaxations for solving polynomial programming problems. A polynomial programming problem can be equivalently formulated as a quadratically constrained quadratic program (QCQP) by introducing new variables that represent nonlinear monomials and substituting them …

ادامه مطلب

An integer optimality condition for column generation on zero–one linear programs

integer

یک شرایط بهینه مطلق برای تولید ستون در برنامه های خطی صفر Column generation is a linear programming method that, when combined with appropriate integer programming techniques, has been successfully used for solving huge integer programs. The method alternates between a restricted master problem and a column generation subproblem. The …

ادامه مطلب

Emerging artificial intelligence methods in structural engineering

Emerging

روش های جدید هوش مصنوعی در مهندسی ساخت و ساز Artificial intelligence (AI) is proving to be an efficient alternative approach to classical modeling techniques. AI refers to the branch of computer science that develops machines and software with human-like intelligence. Compared to traditional methods, AI offers advantages to deal …

ادامه مطلب

The challenges in computer supported conceptual engineering design

engineering

چالش های رایانه در طراحی پشتیبانی مهندسی مفهومی چکیده: Computer Aided Engineering Design (CAED) supports the engineering design process during the detail design, but it is not commonly used in the conceptual design stage. This article explores through literature why this is and how the engineering design research community is …

ادامه مطلب