واگذاری تعیین حد نصاب مصاحبه دکتری به دانشگاه‌ها

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اختیار دارند از سال ۱۴۰۰ به بعد برای نمره مرحله دوم آزمون دکتری برای هر کد رشته محل حدنصاب تعیین کنند.

به گزارش ایرنا، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال نامه ای به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، سیاست های مربوط به سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری را اعلام کرد.

در این مصوبه که یک نسخه از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: بنا به درخواست سازمان سنجش آموزش کشور، همچنین دانشگاه های بزرگ کشور در نامه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ و به منظور اصلاح نظام پذیرش در دوره های دکتری نیمه متمرکز و به استناد ماده پنج مصوبه جلسه هفتصدم ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۶ اقدامات ملی از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور در خصوص استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور، مصوبه جلسه ۱۳۷ مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به شرح زیر ابلاغ می شود:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در پذیرش دوره دکتری نیمه متمرکز اختیار دارند از سال ۱۴۰۰ به بعد برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه همچنین طرح واره (در رشته محل های پژوهش محور) است، حد نصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند. سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی، حدحصاب مذکور را اعمال کند.

تبصره- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق ماده ۶ سند سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلام ایران مصوبه جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه طرح پیشنهادی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را برای تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارایه کند.

در جلسه ۶ آبان ماه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام شد برخی از دانشگاه های برتر نسبت به کیفیت دانشجوی پذیرش شده دکتری از طریق کنکور انتقاد دارند و مقرر شد تعیین حد نصاب مرحله دوم این آزمون به دانشگاه ها واگذار شود. در این زمینه روز گذشته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ذکر شده را به دستگاه های مربوطه برای تعیین تکلیف نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در کنکور ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، از آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ به بعد میزان تاثیر هر یک از مولفه‌ها در سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر است:

الف- دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: آزمون متمرکز (۵۰ درصد)، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس این معیارها صورت می گیرد: آزمون متمرکز (۳۰ درصد)، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)، مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد) و تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰ به این شرح است: آزمون زبان ضریب یک، آزمون استعداد تحصیلی با ضریب یک و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب چهار صورت می گیرد.

سنجش و پذیرش برای دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و …. بر اساس قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.