اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون ۹۸ آزاد

به گزارش پی اچ دی یار، بنا بر اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1398 دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

با حمد و سپاس به درگاه خداونـد متعـال و بـا عـرض تبریـک و تهنیـت بـه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال 98 دانشـگاه آزاد اسـلامی، بـه اطـلاع میرساند نتایج دوره بدون آزمون این مقطع بـر روی سـامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.azmoon.org قابل مشاهده می باشد.

پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره دکتـری تخصصـی سـال 98 جهـت احـراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است لذا ثبتنام و ادامه تحصیل پذیرفته شـدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیتهای عمـومی ایشـان توسـط مراجـع ذیصـلاح خواهد بود.

– پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دسـت داشـتن مدارک لازم در زمان تعیین شده به محلهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

– با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز ثبتنام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیتهای اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.

 مدارک لازم برای ثبت نام :

1- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

2- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3- شش قطعه عکس 3×4 تمام رخ که در سال جاری تهیه شده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)

4- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.

5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید. (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمـومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره های مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصـیل فرد نگذشته باشد).

6- تکمیل و ارائه فرمهای درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبتنام و تحصیل مشخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

 زمان و محل ثبتنام :

پذیرفته شدگان نهایی کلیه رشته ها لازم اسـت شخصـاً در روزهـای دوشـنبه و سه شنبه 11 و 12 شهریورماه 98 جهت ثبتنام به واحدهای مربوطه کـه آدرس و تلفـن آنهــا در ســامانه اینترنتــی مرکــز ســنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.

همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ورودی هـای جدیـد بـه سـایت اینترنتی واحدهای دانشگاهی نیز مراجعه نمایند.

آدرس سایت واحـدها و مراکـز دانشگاهی در سامانه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir نیـز درج گردیده است.

– عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبتنام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران شرق، سنندج، نجف آباد، تبریز، کـرج، قـم، قـزوین، اصـفهان (خوراسگان)، شهرری، بروجرد ، شیراز و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمـان ثبتنام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند.

علوم و تحقیقات به آدرس: : www.srbiau.ac.ir

تهران مرکزی به آدرس: : www.iauctb.ac.ir

تهران جنوب به آدرس: : www.azad.ac.ir

تهران شمال به آدرس: www.iau-tnb.ac.ir

تهران شرق به آدرس: www.iauet.ac.ir

اصفهان (خوراسگان) به آدرس: www.register.khuisf.ac.ir

نجف آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir

سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس: www.kiau.ac.ir

قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir

قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir

بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir

اراک به آدرس: www.iau-arak.ac.ir

یادگار امام خمینی(ره) شهرری به آدرس: www.iausr.ac.ir

 میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشـجویی دوره دکتـرای تخصصی سال تحصیلی 98 -99 :

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشـکیل که به منظور تأمین بخشی از هزینـه های ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصیلی دانشجویان دریافت میگردد.

علاوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه باید مبلغ 1,700,000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حساب اعلامی از سوی محل دانشگاهی قبولی واریز نماید.

2- حق بیمه حوادث مبلغ 31500 ریال می باشد که هر پذیرفته شده بایـد آن را به شماره حساب اعلامی از سوی محل دانشگاهی قبولی واریز نماید.

3- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند که (مطابق آئیننامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابه جایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.