اﻋﻼم جزئیات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻛﺘﺮی ۹۶ دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری و مدارک موردنیاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ‌ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ۹۶ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ اﻋﻼم شد.

بنابر اعلام دانشگاه صنعتی شریف، زمان ﻣﺼﺎﺣـﺒﻪ حضوری داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶ در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

 • ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ( ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺷـﻴﻤﻲ، ﻓﻴﺰﻳـﻚ، ﻋﻠـﻮم رﻳﺎﺿـﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ) در روزﻫﺎی ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۱ و دوﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۲
 • ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۰۳/۲۳

زمان ثبت نام:

پذیرفته شدگان دکتری ۱۳۹۶ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛـﺸـﻮر و ﺑـﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴـﺮﻳـﻊ ﺑـﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧـﺪهﻫـﺎ، ﺳﺎﻣـﺎﻧـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨـﻌﺘـﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ آدرس http://sharifgradschool.net ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. (زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺗﺎرﻳﺦ ۹۶/۰۳/۰۲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۶/۰۳/۰۹ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﻳﻦ وﺟﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن
 • ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ داوﻃﻠﺐ (ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎی ارﺳﺎل ﻋﻜﺲ در ﻣﻨﻮی راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)
 • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ
 • ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺﺳﺎزی وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق، ﻓﺮم اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 • داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺪل دوره ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮد در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻓﻮق، ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم اﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 • داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪه “اﺣﺘﻤـﺎل ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ” ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﺗﻮﺟﻪ: داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣـﺮد ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲارﺷـﺪ در ﺻـﻮرت ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣـﺪرک ﻓـﻮق، ﻧﺎﻣـﻪ اﻋـﻼم اﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را در ذﻳﻞ ﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ و اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 • رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 • رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ
 • ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ: ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و دو ﺗﺎ از ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ، ﻳﺎ ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﻮرد از ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﻪ ای را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮی وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻘﺎﻟﻪ و دو ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ (ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد) در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 • ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ
 • ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ (ﻟﻄﻔﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ۱ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد. (در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓـﺮم ﺧﺎص در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺟﻪ ۲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.)
 • رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻓﺘﺨـﺎرات ﻋﻠﻤـﻲ (از ﻗﺒﻴـﻞ ﮔـﻮاﻫﻲ رﺗﺒـﻪ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ رﺗﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوران ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﻲ رﺗﺒﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻛﺴـﺐ ﻣﻘـﺎم در ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻲ)، ﺳﻮاﺑﻖﻛﺎری و اﻓﺘﺨﺎرات ﺣﺮﻓﻪای (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
 • ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 • ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
 • ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرک ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎص(ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ و ﻣﺮﺑﻲ و …) را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎری در داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﺸﺎن اﻗﺪام ﻻزم ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ارﺳـﺎل ﻣـﺪارک ﻻزم، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺارﺳﺎل روﮔﺮﻓﺖ ﺣﻜﻢ رﺳﻤﻲ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﻛﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، روﮔﺮﻓﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺘﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ (ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰرﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟــﻪ۲: ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﻣــﺪارک ﻓــﻮق ﻻزم اﺳــﺖ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻓﺎﻳــﻞ JPG ﻳﺎ PDF در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣــﻮن دﻛتری داﻧﺸﮕﺎه ﺑــﻪ آدرس http://sharifgradschool.nett ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آﭘﻠﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ:

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻی ۱۳ و ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﺑﺎﻻی ۱۵ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاز ﺷﺪه) ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش در ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑـــﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ساﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ آدرس ﺑـﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ www.kish.sharif.edu ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ و http://sharifgradschool.sharif.ir ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ۴۴۲۳۷۵۱ – ۰۷۶۴ و ۶۶۱۶۵۰۴۱ – ۰۲۱ و ۶۶۱۶۵۰۴۲ – ۰۲۱ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *