معرفی ژورنال ورزشی با داوری سریع

معرفی ژورنال حوزه علوم ورزشی

Journal of Human Kinetics

🌐 http://www.degruyter.com/view/j/hukin

ISSN: 1640-5544

If:1.02
زمان داوری: 6-12 هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.