پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷ دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷  : دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی برای سال ۹۷ دانشجو می پذیرد.

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور براساس “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ و همچنین شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می کند.

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

– داوطلبان باید دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارت  “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” (به تشخیص دانشگاه) باشند.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

– داوطلبان لازم است دارای حداقل معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه به شرح زیر باشند:

حداقل معدل مقطع کارشناسی:

الف) برای دانش آموختگان دانشگاه های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، جندی شاپور اهواز و کرمان : ۱۵

ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف: ۱۶

ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها: ۱۷/۲۰

حداقل معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺘﺮازی داﻧﺸﮕﺎه:

الف) ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻴﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ، ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ، ﺷﻴﺮاز ، ﻣشهد ، جندی شاپور اهواز و کرمان: ۱۶

ب) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف: ۱۷

ج) برای دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر سایر دانشگاه های دولتی: ۱۸/۲۸

– مدرک کارشناسی ارشد داوطلب باید در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه باشد.

– تا آغاز سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصیلان ۹۵/۰۷/۰۱ به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند).

شرایط و ضوابط اختصاصی:

۱- حداقل ۲ مقاله علمی –پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً استخراج شده از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد.

تبصره ۲: درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود. داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

۲- حداقل ۱ مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله مستخرج از پایان نامه (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح/پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

۳- گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع بین المللی مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) مورد تایید مراجع ذی صلاح

۴- گواهی برگزیدگی در حداقل ۱ جشنواره علمی معتبر بین المللی مورد تایید مراجع ذی صلاح همراه با ارائه گواهی حداقل ۱ ثبت اختراع مرتبط با رشته موردتقاضا مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک لازم:

داوطلبان واجد شرایط لازم است در بازه زمانی که متعاقباً (حداکثر تا پایان بهمن ماه) اعلام می شود، نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد).پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

۱- یک قطعه عکس ۳×۴ رنگی تمام رخ

۲- تصویرکارت ملی

۳-تصویر صفحه اول شناسنامه همراه با صفحه دارای شماره سریال

۴-تصویر مدرک نظام وظیفه

۵-گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت

۶- تصویر مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم خوداظهاری جایگزین دیپلم

۷-تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

۸- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان

۹- تصویر فرم تکمیل شده شماره ۱ مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلی

۱۰- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۱۱- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

۱۲- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

۱۳- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد

۱۴- تصویر صفحه اول عنوان و چکیده پایان نامه

۱۵- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب

۱۶- تصویر فرم های تکمیل شده و مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی – ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب (برای هر مقاله یک فرم حسب مورد)

۱۷- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست).

۱۸- تصویر گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

۱۹- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

۲۰- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه) چاپ شده

۲۱- تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی (چاپ شده) مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم مربوطه)

۲۲- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

۲۳-  تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

۲۴- تصویر مستندات مربوط به تالیف/ترجمه یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۲۵- تصویر مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ های توصیفی (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و معماری)

۲۶- تصویر مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات (مختص دانشکده حقوق)

۲۷- تصویر مستندات مربوط به تاثیرگزاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از مراجع مربوط (مختص دانشکده حقوق)

۲۸- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

۲۹- تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

۳۰- تصویر گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی

۳۱- تصویر مدرک دوم کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی

۳۲- تصویر گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

۳۳- تصویر مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی و بین المللی (مختص دانشکده حقوق)

۳۴- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه مطابق با عناوین آزمون های مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نکات مهم در صورت داشتن گواهی

توجه: کلیه داوطلبان در صورت دارا بودن این گواهی ملزم هستند تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند. لیکن، در صورتی که فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروری است در صورت پذیرش، نسبت به ارائه گواهی دارای حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند ۱۰ اقدام نمایند.

۳۵- تصویر گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (درصورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد)

تبصره۴:  شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه جهت پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷ شامل موارد زیر می باشد:

• جانبازان ۲۵ % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)

• جانباز با حداقل ۱۵% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلبانی که از تاریخ ۵۹/۶/۳۱  لغایت ۶۷/۶/۳۱  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

۳۶– پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ (ششصد و پنجاه هزار) ریال می باشد و لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود.

مصاحبه علمی و اعلام نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند، از وضعیت خود مطلع شوند.

در این مرحله داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه فوق “تایید” اعلام می شود، ضروری است نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند.

توجه: ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) در روز برگزاری آزمون شفاهی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند، مجاز به شرکت در جلسه آزمون شفاهی نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهی پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف حداکثر تا نیمه اول خرداد ماه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند .

دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۷ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) یا سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیداً از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.

شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

نکات مهم

۱- پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود.لذا امکان پذیرش داوطلبان این رشته ها از طریق این اطلاعیه مقدور نیست.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

۲- کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.

۳- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

۴- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۵ – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد.

۶ – چنان چه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

۷- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط دانشگاه تعیین می شود و موافقت گروه آموزشی و دانشگاه، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

۸- دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

۹- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه با کسب ۸۰% حداقل نمره قابل قبول مندرج در جدول زیر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۷ می باشد و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

تاریخ اعتبار آزمون: حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزیدگان علمی

۱۰- پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۱۱- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاه های دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.

۱۲- ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.

۱۳- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۴- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۵- برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیت های علمی و تحقیقاتی آنان میتوانید به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزش، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش گزیده اخبار مراجعه نمایید.پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۷

 در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

۱۶- شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرمایید.

در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن ۸۲۸۸۴۱۵۳ و ۸۲۸۸۳۲۱۹ در ایام ثبت نام، در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الـی چهارشـنبه) از سـاعات ۱۰ الـی ۱۲ پاسخگوی داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـای اعـلام شـده امکـان پاسخگویی به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

پی اچ دی یارمرجع اخبار دکتری و کارشناسی ارشد

پی اچ دی | نتایج دکتری آزاد | تکمیل ظرفیت دکتری | مقاله نویسی | آزمون دکتری دانشگاه آزاد | خبر آزمون دکتری | اخبار دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد  | خبر آزمون ارشد | اخبار کارشناسی ارشد

خبر های بیشتر در کانال تلگرام 

درخواست دانشجویان دکتری از نمایندگان مجلس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *