اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97

شرایط اختصاصی متقاضیان بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 1397، نحوه پذیرش و اعزام به خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی یار، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﺑﻮرﺳﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دکتری 97 و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دکتری 97 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ارﮔﺎن ﺑﻮرس دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داوﻃﻠﺒﺎن وﻳﮋه ﺑﻮرس دکتری ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 97:

1- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﻌﺪل) ﻧﻤﺮه ﻫﺎی دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 15 و 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه و دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه.

2- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی (ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ 30 ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

  •  اﻳﺜﺎرﮔﺮان: ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 33 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 34 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 36 ﺳﺎل.
  • ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس و اﻋﺰام به خارج دکتری 97:

1- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ( ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎل 1397 و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه / ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ.

2- اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ.

3- داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

4- ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﮔﺰارش) واﺻﻠﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

5- ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس، داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

6- ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ و ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

7- ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺎرج، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی و اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ داﺧﻠﻲ (ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼ ﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

8- ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ در اﺧﺬ ﭘﺬﻳﺮش، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

9- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺰام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن، ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه، درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻋﺰام اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻓﺮد «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ MSRT=55، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻨﺮ MSRT=60 و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن در آزﻣﻮن ﻫﺎی TOEFL ،IELTS ،TOLIMO ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ﺪه اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش دﻫﻨﺪه، ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻼک ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن ﺷﺮط را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.

10- ﻣﻴﺰان وﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

11- ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

12- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری (1397/6/31) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

13- ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮرس و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

خبر های بیشتر در کانال تلگرام 

درخواست دانشجویان دکتری از نمایندگان مجلس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.